Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 4

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 2

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 3

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 5

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 6

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 7

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 8

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 9

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 10

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 11

Tai nghe Ve Monk Plus màu xanh nước biển (Royal Purple) bản có mic và tăng giảm âm lượng 12

Thông số kỹ thuật