Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng

Giới thiệu sản phẩm Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 4

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 2

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 3

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 5

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 6

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 7

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 8

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 9

Tai nghe Ve Monk Plus trong suốt (Smoke) bản có mic và tăng giảm âm lượng 10

Thông số kỹ thuật